Victorie in instanta privind clinicile mobile-Comunicat READC

logo readc

Victorie pentru 9 milioane de proprietari de câini și pisici

R.E.A.D.C. a câștigat încă o luptă cu abuzurile din sistemul sanitar-veterinar.

În luna aprilie a anului 2018, R.E.A.D.C. a intentat un proces împotriva Colegiului Medicilor Veterinari, pentru anularea Hotărârii nr. 3 din 2009, care prevedea că „clinicile mobile pot fi utilizate exclusiv pentru intervenții pe animale fără stăpân”.

Intenția noastră a fost de a achiziționa o clinică mobilă, care reprezenta un sprijin social pentru animale și cetățeni. În acest sens am angajat și un medic veterinar, însă C.M.V. prin Hotărârea nr. 3/2009 a condiționat utilizarea acesteia strict pe animale fără stăpân. Însă conform legii, nu există animale fără stăpân, deoarece acestea aparțin UAT pe raza căreia se află, conform legislației în vigoare.

O altă încercare a C.M.V. (o asociație socio-profesională) de a controla societatea civilă liberă și activitățile asociațiilor de protecție a animalelor. Hotărârea obliga la formarea unui parteneriat prin care proprietarul clinicii mobile trebuia să transfere jumătate din dreptul proprietății unui medic veterinar de liberă practică, membru al Colegiului.

Noi comparăm această normă cu naționalizarea proprietăților impuse de comuniștii bolșevici în România, pentru a controla societatea civilă.

Fiind conștienți de ilegalitățile adoptate și simțind presiunea procesului intentat de R.E.A.D.C., cei de la C.M.V. au anulat articolele abuzive din Hotărârea nr.3/2019.

Pe acestă cale anunțăm toate organizațiile interne și internaționale că pot fi proprietarii unei clinici mobile și îi invităm la implicarea în programe de sterilizare, deoarece pot contracta medici veterinari de liberă practică la acțiuni de combatere a înmulțirii necontrolate a carnasierelor domestice.

Vă reamintim că în luna ianuarie 2018, R.E.A.D.C. a obținut o victorie uriașă la Curtea Constituțională, sentința nr. 23/23.01.2018, care a declarat neconstituționale prevederile art. 134 din OUG 155/2001 și, în consecință, vaccinul antirabic se efectuează gratuit și obligatoriu, independent de microciparea în prealabil a animalelor.

Considerăm că orice zădărnicire a combaterii bolilor transmisibile de la animal la om, prin costuri impuse cetățenilor ca plată suplimentară în privat, este neconstituțională. Vom demara procedurile juridice impuse.

Corupția are funcții, nume și prenume.

Mulțumim tuturor celor care ne-au acordat încredere și susținut în lunga și anevoioasa luptă pentru bunăstarea animalelor și combaterea abuzurilor din sistemul sanitar-veterinar.

Dreptul animalelor fără dreptul proprietarilor de animale este cinism!

...................

Victory for 9 million dog and cat owners

R.E.A.D.C. won another fight with the abuses of the sanitary-veterinary system.

In April of 2018, R.E.A.D.C. filed a lawsuit against the College of Veterinarians to annul the Decision no. 3 of 2009, which provided that "mobile clinics can only be used for intervention on stray animals".

Our intention was to acquire a mobile clinic, which represented social support for animals and citizens. In this respect, we also employed a veterinarian, but C.M.V. by Decision no. 3/2009 conditioned its use strictly on stray animals. But according to the law, there are no stray animals, because they belong to the UAT within the range of which they are, according to the legislation in force.

Another attempt of C.M.V. (a socio-professional association) to control free civil society and the activities of animal protection associations. The Decision obliges to form a partnership whereby the owner of the mobile clinic was to transfer half of the property law to a veterinarian of free practice, member of the College.

We compare this rule with the nationalization of the properties imposed by the bolshevik communists in Romania to control civil society.

Being aware of the illegality adopted and sensing the pressure of the lawsuit filed by R.E.A.D.C., the C.M.V. annulled the abusive articles of Decision no. 3/2019.

This way we announce all domestic and international organizations that they can be the owners of a mobile clinic and invite them to engage in sterilization programs, as they can contract veterinarians of free practice in actions to combat uncontrolled breeding of domestic carnivores.

We remind you that in January 2018, R.E.A.D.C. won a huge victory at the Constitutional Court, sentence no. 23/23.01.2018, which declaredthe provisions of art. 134 of the OUG 155/2001 as unconstitutional and, consequently, the rabies vaccine shall be carried out free of charge and compulsory, independently of the prior microchipping of animals.

We believe that any injury to the fight against communicable diseases from animal to human, through costs imposed on citizens as an additional payment in private, is unconstitutional. We will begin the legal proceedings imposed.

Corruption has functions, names and surnames.

We thank all those who have given us confidence and support in our long and difficult fight for animal welfare and the fight against abuse in the sanitary-veterinary system.

Animal right without the right of animal owners is cynicism!

--
Cu stima,

-------------------------------

Best regards

Mit freundlichen Grüßen

Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie

Turda, Aleea Plopilor nr. 3, ap. 56, jud. Cluj

Tel : +40 364 887 660

Mobil : +40 771 123 519

info [at] readc.ro

readc.ro

--