NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 155/2001 . HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1059/2013

HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1059/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 23.12.2013 (M.Of. nr. 829/2013).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) şi (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 9, 11, 17 şi art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 33 şi 34 din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 3.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4.
Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Bucureşti, 11 decembrie 2013.
Nr. 1.059.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 23.12.2013

NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A OUG 155/2001

În vigoare de la 23.12.2013

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.

(2) Scopul prezentelor norme îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, promovării deţinerii responsabile a câinilor, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, precum şi reducerea comerţului ilegal şi a traficului cu animale.

Art. 2
În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

b) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor;

c) adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;

d) adopţie la distanţă - procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;

e) capturare - operaţiunea de prindere a câinilor;

f) câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;

g) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;

h) câine utilitar - orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;

i) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

j) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sănătate al câinilor;

k) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operaţiuni şi proceduri care au ca scop controlul populaţiei de câini fără stăpân;

l) asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor - organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al cărei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor;

m) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înfiinţat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în condiţiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective;

n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - persoană juridică, de drept public sau privat, care are competenţa şi capacitatea de a presta servicii în domeniul protecţiei animalelor şi căreia i s-a delegat, încredinţat sau concesionat, în condiţiile legii, realizarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân;

o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat, care conţine informaţii necesare identificării deţinătorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

p) identificare - operaţiunea prin care se ataşează câinelui un mijloc de identificare, precum şi operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire a datelor de identitate ale deţinătorului câinelui sau a locului de provenienţă a acestuia;

q) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor;

r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaţilor, şi care conţine un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

s) sterilizare - operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a câinilor;

t) vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul locativ în care urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi din adăposturile publice;

u) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - orice unitate definită ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II
SERVICIILE PUBLICE PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN

Art. 3
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt denumite în mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân", urmată de denumirea unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunii acesteia, la nivelul căreia au fost înfiinţate.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi organizate în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea consiliilor locale.

Art. 4
Personalul veterinar încadrat în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele competenţe:

a) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite;

b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi transportul animalelor;

c) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, pe baza datelor din formularul individual de capturare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL III
ADAPOSTURILE PUBLICE SI ADAPOSTURILE PENTRU CAINII FARA STAPAN APARTIAND ASOCIATIILOR PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR

Art. 5
(1) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân, amenajate potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, aparţin unităţilor administrativ-teritoriale care le amenajează, vor fi administrate de către serviciile de utilitate publică de gestionare a câinilor fără stăpân înfiinţate sau de către operatorul concesionar al serviciului şi vor respecta prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

(2) Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăposturi publice care nu respectă condiţiile minime de funcţionare prevăzute la anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.

(3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân sunt obligaţi să asigure personal care să deservească permanent adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor de două sau, respectiv, de 3 ori pe zi, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.

(4) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân vor fi plasate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale care le amenajează sau, prin excepţie:

a)pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătate,

b) în cazul adăposturilor publice amenajate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la o distanţă de cel mult 35 km în afara municipiului Bucureşti.

(5) În adăposturile publice pot fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale care le-au amenajat, precum şi câinii fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine în condiţiile alin. (4). Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a transporta şi a adăposti câinii capturaţi numai în adăposturile publice pe care le administrează.

(6) Adăpostirea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine, în condiţiile alin. (4), se face în baza unor protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) şi comunicate Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(7) Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuşti adecvate în care să fie îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Toate adăposturile vor avea un număr suficient de cuşti de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniţi. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi cuşcă.

Art. 6
(1) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.

(2) Sâmbăta şi duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea adopţiei, se face în intervalul orar stabilit în conformitate cu regulamentele consiliului local.

(3) Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăposturile publice, perioadă prevăzută la alin. (1) şi (2).

(4) Accesul vizitatorilor în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân se face cu respectarea regulamentului de organizare interioară.

(5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze şi să filmeze câinii din adăposturile publice.

Art. 7
(1) Adăposturile private pentru câinii fără stăpân aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie să asigure animalelor fără stăpân condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un program de vizitare de cel puţin 4 ore în fiecare zi.

CAPITOLUL IV
CONCESIONAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN

Art. 8
Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9
Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să contracteze servicii veterinare pentru activităţile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL V
CAPTURAREA, TRANSPORTUL SI ADAPOSTIREA CAINILOR FARA STAPAN

Art. 10
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să captureze câinii în următoarea ordine:

a)câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;

b) câinii care circulă liber, fără însoţitor,în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);
c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţilor.

Art. 11
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde funcţionează şi să întocmească un plan de acţiune pentru gestionarea acestora.

(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafaţă şi număr de locuitori;

b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului;

c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport şi capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptaţi la distanţă;

d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire;

e) prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse;

f) planificarea acţiunilor, respectiv graficul anual al acţiunilor, defalcat pe luni;

g) hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stăpân;

h) termene precise pentru aplicarea măsurilor;

i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial.

Art. 12
(1) Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la ordonanţa de urgenţă, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.

(2) Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuşti individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei şi ventilate corespunzător.

(3) Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele specifice de protecţie a muncii şi să fie instruite corespunzător.

(4) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanţă a unor substanţe stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.

(5) Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă.

(6) Utilizarea substanţelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie.

Art. 13
(1) La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul acestora se interzic următoarele:

a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinţe inutile;

c) împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în cuşti sau imobilizaţi în lanţ;

d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi sau nu sunt situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţă a medicamentelor stupefiante şi psihotrope;

e) transportarea câinilor fără cuşti individuale de transport;

f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

(2) La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele:

a) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 3 ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 săptămâni;

b) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de două ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 12 săptămâni şi 12 luni;

c) privarea câinilor bolnavi sau răniţi de tratament medical;

d) cazarea căţelelor cu pui în boxe cu alţi câini maturi;

e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate prevăzute în anexa nr. 1 din ordonanţa de urgenţă;

f) adăpostirea câinilor în ţarcuri şi cuşti în care podelele sunt acoperite de apă;

g) aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curăţare a boxelor.

Art. 14
În cadrul activităţii de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din anexa nr. 1 cuprinzând informaţiile minime privind câinii fără stăpân capturaţi.

Art. 15
(1) La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceştia sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân.

(2) În cuştile comune vor fi cazaţi câinii fără stăpân capturaţi din acelaşi areal şi introduşi în adăpostul public în aceeaşi zi.

(3) Toate cuştile din adăpost se vor individualiza şi marca cu un număr unic pe adăpost. Numărul unic va fi inscripţionat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele cuştii.

(4) La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat. Numărul unic de identificare alocat va fi menţionat în formularele prevăzute la anexele nr. 1-3.

(5) Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(6) După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical.

(7) După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 135 din ordonanţa de urgenţă, la recuperarea câinilor clinic sănătoşi, câinilor cu boli uşor tratabile, neagresivi, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolaţi de restul animalelor şi adăpostiţi separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alţi câini.

(8) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să asigure tuturor animalelor cazate în adăposturile publice hrană şi apă în cantitate suficientă, posibilitate de mişcare suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.

CAPITOLUL VI
Informarea populaţiei în vederea revendicării şi adopţiei câinilor fără stăpân. Notificarea deţinătorilor

Art. 16
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân, asigurând transparenţa.

Art. 17
În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi:

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice
respective. Panourile de afişaj trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1.data şi locul capturării fiecărui lot de câini, precum şi numărul cuştilor în care câinii respectivi sunt cazaţi;

2.adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon;

3.programul de vizitare a adăposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fără stăpân;

b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevăzute la lit. a);

c) organizarea periodică de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân.

Art. 18
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.

Art. 19
(1) În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au următoarele obligaţii:

a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;
b)să notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

(2) Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân că animalul se află în custodia lor au obligaţia să se prezinte la adăposturile publice, să revendice şi să preia câinii pe care îi deţin, în termen de maximum 7 zile de la data anunţului.

Art. 20
(1) În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL VII
Revendicarea şi adopţia

Art. 21
(1) Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţă.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.

(3) Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăposturile publice.

(4) În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.

(5) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art. 22
(1) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţă.

(2) Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art. 23
(1) În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut întrun spaţiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietăţii sau posesiei unei suprafeţe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.

(2) În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, acesta trebuie să facă dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pătraţi pentru fiecare câine adoptat.

Art. 24
(1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte într-un blocul de locuinţe în care există asociaţie de proprietari, aceasta trebuie să prezinte la momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiei de proprietari.

(2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevăzut la alin. (1), în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul vecinilor.

(3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin adăposturi, precum si presoane fizice sau juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenţionează să adăpostească animalele adoptate în afara ţării, sunt exceptate de la obligaţia prezentării acordului vecinilor.

CAPITOLUL VIII
Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân. Prelungirea perioadei de staţionare în adăpost a câinilor nerevendicaţi, neadoptaţi direct şi neadoptaţi la distanţă

Art. 25
(1) Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

(2) Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4.

(3) Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor.

(4) Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate.

(5) După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptaţi pe durata respectării de către adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă.

(6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să îl anunţe, în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanţă în legătură cu orice situaţie care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art. 26
(1) Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.

(2) Cheltuielile de întreţinere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale.

(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va publica şi va actualiza pe site-ul oficial al instituţiei, în termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar şi unele materiale, conform preţurilor de pe piaţă.

(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la distanţă de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

(6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să utilizeze donaţiile efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru întreţinerea şi, după caz, tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură.

(7) Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5).

(8) Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este limitat.

Art. 27
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să dea curs cererilor de adopţie la distanţă în limita capacităţii de adăpostire.

(2) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, numărul celor adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.

(3) Pe perioada staţionării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prevăzute la art. 22, cu acordul adoptatorului la distanţă.

Art. 28
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, dacă există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare pentru întreţinerea lor.

(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.

CAPITOLUL IX
Participarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân

Art. 29
(1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în baza unei solicitări scrise.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi administratorii adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti înregistrează solicitările asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pentru participarea la acţiunile prevăzute la alin. (1).

(3) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

(4) Informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân se comunică asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile prevăzute la alin. (1), prin mijloace electronice, şi trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(5) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în absenţa reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii:

a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) de către asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor;

b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au prezentat la locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective.

(6) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la activităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a nu perturba buna desfăşurare a activităţilor respective.

(7) În cazul în care există solicitări în ceea ce priveşte montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live, în spaţiile de cazare a câinilor din adăposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuială proprie din punct de vedere material achiziţionarea, montarea şi funcţionarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot permite acest lucru.

CAPITOLUL X
Examinarea medicală a câinilor

Art. 30
(1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân cazaţi în adăposturi se face periodic, de câte ori este necesar.

(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăposturi.

(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fişa de observaţie a câinelui fără stăpân şi păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacă nu sunt adoptaţi în această perioadă.

Art. 31
Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări adresate serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi administratorilor adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL XI
Eutanasierea câinilor fără stăpân şi neutralizarea cadavrelor

Art. 32
Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiaţi în condiţiile prevăzute de anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă.

Art. 33
În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Art. 34
Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art. 35
(1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă sau menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fără stăpân din adăposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 36
(1) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă, care au contractat servicii veterinare pentru activităţile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari întocmeşte liste ale medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauză vor fi întocmite pentru fiecare judeţ în parte şi pentru municipiul Bucureşti şi postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.
(3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuţi la alin. (2).

Art. 37
Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.

Art. 38
(1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fiecare adăpost de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.

CAPITOLUL XII
Sterilizarea şi vaccinarea câinilor. Menţinerea igienei de către deţinători

Art. 39
(1) Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin câini de rasă comună sau metişi ai acestora pe teritoriul ţării au obligaţia să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.

(2) Deţinătorii câinilor de rasă comună sau metişilor fătaţi după data de 1 ianuarie 2015 au obligaţia să sterilizeze puii astfel:

a) femelele la vârsta de 4-6 luni;

b) masculii la vârsta de 6-8 luni.

(3) Câinii fără stăpân care nu aparţin rasei comune nu vor fi sterilizaţi în situaţia în care sunt revendicaţi sau adoptaţi.

(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să sterilizeze câinii de rasă comună sau metişii acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăpost, precum şi femelele gestante.

(5) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menţinute în adăpost se realizează cu prioritate.

(6) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasă comună sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adăposturi publice se realizează în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), sterilizarea se poate realiza şi chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană.

(8) Deţinătorii de femele nesterilizate au obligaţia de a declara gestaţiile, fătările, precum şi numărul de pui fătaţi oricărui medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Declararea gestaţiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deţinător, iar declararea fătărilor şi a numărului de pui fătaţi se face în maximum 10 zile de la fătare.

(10) Medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, sau, după caz, medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc declaraţiile prevăzute la alin. (8) înregistrează datele şi le introduc în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

Art. 40
Efectuarea operaţiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănătate ale câinilor şi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

Art. 41
(1) Consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţii administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condiţiile prevăzute la art. 8, a operaţiunilor de sterilizare către unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

(2) Deţinătorii de câini de rasă comună sau metişi ai acestora care doresc să beneficieze de subvenţionarea sterilizării câinilor pe care îi deţin depun o solicitare în acest sens la consiliile locale.

(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au făcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă practică către care s-a făcut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de ordine cu numele şi adresa deţinătorului câinelui, care va fi parafat şi semnat de medicul veterinar după efectuarea operaţiei de sterilizare.

Art. 42
(1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor acestora a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor utilitari.

(2) Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menţionate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui şi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

(3) Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor acestora se poate efectua şi cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.

Art. 43
(1) Deţinătorii de câini sunt obligaţi ca, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora.

(2) În carnetele de sănătate ale câinilor este obligatorie consemnarea numărului microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună şi al metişilor acestora, iar în cazul celor exceptaţi de la sterilizare, motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare.

Art. 44
În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice, deţinătorii de câini au următoarele obligaţii:

a) să ridice dejecţiile produse de animalele pe care le deţin din spaţiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile şi din căile de acces ale spaţiilor locative;

b) să nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi în căile de acces ale spaţiilor locative.

CAPITOLUL XIII
Controlul activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân

Art. 45
(1) În scopul verificării modului de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au acces în adăposturi, săli de tratamente, spaţii de depozitare a cadavrelor, spaţii de depozitare a hranei, alte anexe, precum şi dreptul de a solicita şi primi orice documente şi de a verifica orice dotări ale serviciilor publice şi ale adăposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrană, de medicamente şi de substanţe dezinfectante.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor elabora planuri de control pentru a verifica derularea planurilor de gestiune a populaţiei de câini fără stăpân elaborate şi aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va pune la dispoziţia consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti algoritmul de evaluare a fezabilităţii planului de acţiune prevăzut la art. 11.

CAPITOLUL XIV
Evidenţele obligatorii în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân şi în adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor

Art. 46
(1) La sediul adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân trebuie să existe o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numărului de animale moarte.

(2) În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele datele: numărul unic de identificare, data şi locul capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinşi, revendicaţi, adoptaţi, menţinuţi în adăpost, adoptaţi la distanţă, eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată pentru eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.

(3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(4) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) şi (2), la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân trebuie să existe şi următoarele evidenţe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanţe utilizate pentru eutanasiere şi acte de dezinfecţie.

(5) Adăposturile publice şi private pentru câinii fără stăpân trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Registrele prevăzute la alin. (2) şi (4) trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puţin 3 ani şi trebuie să fie puse la dispoziţia autorităţilor competente atunci când se efectuează inspecţiile oficiale sau la cererea acestora.

CAPITOLUL XV
Dispoziţii tranzitorii

Art. 47

(1) Câinii fără stăpân care, până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, au fost identificaţi, sterilizaţi şi pentru a căror ocrotire asociaţiile de proprietari îşi asumă în scris răspunderea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, care sunt ţinuţi într-un spaţiu deţinut cu orice titlu, îngrădit şi autorizat de către consiliul local, şi care se identifică conform normelor metodologice referitoare la identificarea şi înregistrarea câinilor, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015, nu vor fi ridicaţi de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(2) Adăposturile publice amenajate în afara unităţilor administrativ-teritoriale pe care le deservesc pot continua să funcţioneze după data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice numai dacă sunt înregistrate conform legislaţiei în vigoare şi dacă respectă prevederile minime reglementate în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă.

Art. 48
Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, acestea sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte câinii care se află deja în adăposturile publice.

Art. 49
(1) În cazul câinilor capturaţi şi care sunt identificaţi prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, reprezentanţii operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să notifice proprietarul în termen de 24 de ore.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice şi până la data de 1 ianuarie 2015.

CAPITOLUL XVI
Dispoziţii finale

Art. 50
(1) Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti numărul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă, menţinuţi în adăposturi şi eutanasiaţi.

(2) Adăposturile private au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor numărul de câini intraţi în adăpost, adoptaţi şi eutanasiaţi, precum şi numărul de câini existenţi în adăpost la data raportării.

Art. 51
Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân, odată cu fiecare reevaluare a numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului, raportează situaţia la zi direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe raza cărora funcţionează.

Art. 52
(1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, monitorizează aplicarea prezentelor norme metodologice.

(2) Pentru efectuarea controalelor privind modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme metodologice se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animale, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documentele necesare controlului.

Art. 53
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA nr. 1
FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE
1.Informaţii despre câine
a)Numărul de identificare (dacă există)
b)Rasa
c)Sex: M |_| F |_|
d)Culoare
e)Semne particulare
f)Talie:
|_| mică (sub 10 kg)
|_| mijlocie (11-20 kg)
|_| mare: (peste 20 kg)
g)Stare generală:
|_| foarte proastă
|_| proastă
|_| moderată
|_| bună
|_| foarte bună
2.Informaţii privind capturarea:
a) Ziua ....... luna ............ anul ...........
b)Locul capturării: Zona/cartierul ..................... Strada ................
c)Ora capturării:

3.Informaţii privind echipa de capturare:
Indicativ mijloc de transport .....................
Numele .................... Prenumele .........................
Semnătura ............................

ANEXA nr. 2
INFORMAŢII MINIME privind câinele fără stăpân intrat în adăpost
1.Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare)
2.Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)
3.Informaţii privind cazarea:
a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;
b) data şi ora cazării în adăpost;
c)caracteristicile individuale ale animalului;
d) numărul unic al cuştii;
e) starea de sănătate a animalului:
1.clinic sănătos |_|
2.semne clinice |_|
4.Informaţii privind eutanasierea:
a)motivul eutanasierii;
b)substanţa utilizată pentru eutanasiere;
c)numele persoanei care realizează eutanasia.
5.Informaţii referitoare la adopţie:
a) nr. de identificare;
b) numărul fişei de adopţie.
6. Informaţii medicale:
a)data deparazitării;
b) data vaccinării antirabice;
c) data sterilizării;
d) persoanele care au instrumentat manoperele.

ANEXA nr. 3
MODELUL tabelului prevăzut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Nr. crt. Data capturării Sex Adresa Caracteristici Număr unic de identificare Microcip/Crotaliu Observaţii

ANEXA nr. 4
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ
Nr. ...../........
|_| Persoană juridică
Subscrisa, .............., cu sediul în ..........., str. ........... nr. ....., sectorul/judeţul ..........., telefon ........., adresă de poştă electronică ........., înregistrată la ........... sub nr. ......., reprezentată de .............., în calitate de .............., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ...... nr. ......., eliberat/eliberată de ............ la data de ............,
|_| Persoană fizică
Subsemnatul, .............., cu domiciliul în ..........., str. .......... nr. ....., sectorul/judeţul ............, telefon ........, adresă de poştă electronică ........., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ..... nr. ........., eliberat/eliberată de ........... la data de ............,
se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ......... sau microcipat cu numărul ........, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:
1.va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local;
2.câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă.
În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept.
Data ...............
Semnătura adoptatorului la distanţă
..........................
Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
..........................

ANEXA nr. 5
DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA
Nr. ...../........
CONSILIUL LOCAL ..............
Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân
Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ........... a câinelui cu număr unic de identificare ........... sau microcipat cu numărul ..........., capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stăpân în data de .............. .
Data ..........................
Împuternicitul primarului,
.........................
(numele şi prenumele)
.........................
(semnătura)

__________________
OUG 155/2001 este modificata si completata de Legea 258/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 26 septembrie 2013

AtaşamentMărime
Normele de aplicare a OUG 155_2001.doc365.5 KB